Všeobecné podmínky

 

Obchodní podmínky platné od 1.5.2015 pro ADR Autodíly s.r.o. Ostrava

 

1. Úvodní ustanovení
1.1 V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost ADR Autodíly s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:
ADR Autodíly s.r.o. se sídlem Mařáková 1273/12,Ostrava , IČO: 04086988, DIČ:CZ04086988, ostrava@adrautodily.cz , 603 73 73 40,  zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 62305, (dále jen prodávající) na straně jedné a kupujícím na straně druhé.
1.2 Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.adrautodily.cz (dále jen eshop).
1.3 Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.
1.4 Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.
1.5 ADR Autodíly s.r.o. je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy
2.1 Kupující vybráním zboží z nabídky ADR Autodíly s.r.o. a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
2.2 Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.
2.3 Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.
2.4 Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího.
2.5 Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
2.6 Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
2.7 Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v  případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.
2.8 ADR Autodíly s.r.o.  je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.
3.2 Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.
3.3 V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy
4.1 V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy.
4.2 Formulář vhodný pro odstoupení od smlouvy je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob, užití uvedeného formuláře je však důrazně doporučena.
4.3 Odstoupí-li kupující od smlouvy, odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
4.4 Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal  (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).
4.5 Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
4.6 Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.
4.7 Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
4.8 Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.
4.9 Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

5. Platební podmínky a přechod vlastnického práva
5.1 Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.
5.2 Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na účet prodávajícího je kupní cena splatná do 14 dní po uzavření smlouvy.
5.3  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.
5.4 Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.
5.5 Kupující má možnost platit bezhotovostně přes bankovní terminál, při této transakaci prodávající žádá poplatek ve výši 2%  z účtované částky.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakost
6.1 Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2112
6.2 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, nebo na odstranění vady opravou věci nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupit od smlouvy.

6.3 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
6.4 Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.
6.5 Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení.

7. Ochrana osobních údajů
7.1 Kupující tímto uděluje prodávajícímu oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě uvedl kupující, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího.
7.2 Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo.
7.3 Kupující výslovně souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, prodávajícím na adresu jeho elektronické pošty.
7.4 Kupující dává souhlas a oprávnění k výše uvedenému na dobu neurčitou počínaje dnem odeslání objednávky.

8. Závěrečná ujednání
8.1 Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.
8.2 V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.
8.3 Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

 

Reklamační řád platný od 1.5.2015 pro ADR Autodíly s.r.o. Ostrava

 

prodej náhradních dílů

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží prokazatelně zakoupené u firmy

ADR AUTODÍLY. s r.o.

I.

REKLAMACE ZBOŽÍ SPOTŘEBITELEM:

 1. Na konečného spotřebitele se vztahuje právní úprava dle zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník a dle zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele.
 2. Na fyzickou nebo právnickou osobu, která není spotřebitelem ve smyslu Zákona na ochranu spotřebitele, se vztahuje právní úprava dle zákona č.513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
 3. Prodávající je povinen seznámit kupujícího s pravidly užívání věci. Uvedenou povinnost lze splnit viditelným vystavením potřebných údajů v provozovně, předáním písemného návodu apod. Pokud kupujícímu vznikne v příčinné souvislosti s nedodržením této povinnosti škoda, je povinen mu ji prodávající nahradit. Vzhledem k typu a povaze prodávaného zboží je nutné zajistit ve všech pobočkách ADR AUTODÍLY s.r.o výrazné doporučení zákazníkovi, že zakoupené zboží si má nechat namontovat v odborném servisu.
 4. Kupující je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího a v případě dodání zboží kupujícímu přímo prodávajícím, je kupující povinen podepsat dodací doklad a vytknout případnou nekompletnost či zjevné vady zboží okamžitě při převzetí zboží. V případě dodání zboží dopravcem a při nočním dodání zboží, je kupující povinen nedodání zboží, nekompletnost a zjevné vady zboží vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem reklamovaných vad a uplatňovaných nároků do dvanácté hodiny pracovního dne, následujícího po odeslání zboží prodávajícím, jinak platí nevyvratitelná domněnka, že zboží bylo dodáno kompletní a bez zjevných vad tak, jak je prodávající pro kupujícího odeslal.
 5. Ostatní vady je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem reklamovaných vad a uplatňovaných nároků do 24 hodin po jejich zjištění. Při nedodržení termínu nebo způsobu vytčení vad, nároky z vad zboží zanikají. Podmínkou pro uplatnění nároku z vad zboží je jeho vrácení do sídla prodávajícího spolu s písemným vytčením vad. Nároky z vad zboží nebudou plněny, jestliže po dodání bylo zboží jakkoli poškozeno, nebo nad obvyklou míru opotřebeno. Podstatnou vadou zboží je výhradně jeho úplná neupotřebitelnost.

V souvislosti s ustanovením §619 až 627 Občanského zákoníku a navazujících ustanovení Obchodního zákoníku a ostatních souvisejících právních norem, je nutné dodržovat lhůty stanovené pro rozhodnutí, zda reklamovaná vada zboží je skutečně vadou. Pokud prodávající k posouzení reklamace využije odborné vyjádření jím zvoleného znalce nebo posouzení dodavatelem, informuje písemně, elektronicky, nebo faxem kupujícího o tomto způsobu posuzování reklamace do tří dnů od jejího přijetí. Závěr soudního znalce a zpráva o výsledku posouzení výrobcem jsou pro obě strany závazné. Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani na smluvní pokutu. Požaduje-li kupující tyto zákonné nároky z vad dodaného zboží, musí být kupujícím prodávajícímu vždy umožněno posouzení příčiny i výše škody soudním znalcem určeným prodávajícím. Náklady znalce hradí prodávající při oprávněnosti reklamace a kupující při zjištění její neoprávněnosti.

II.

DRUHY REKLAMACÍ

 1. Dodání jiného zboží nebo jiného množství zboží, než je uvedeno na dokladu o převzetí zboží (dodací list, faktura, účtenka za hotové…)
 1. Identifikace zboží na obalu je shodná s identifikací zboží na dokladu o převzetí zboží, ale v obalu je fyzicky dodáno zboží jiné (jiné PLU).

Povinnost kupujícího:

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve a zjištěnou vadu reklamovat na místě nákupu viz bod I/4 a I/5.
 2. Reklamované zboží nesmí být použito. To znamená, že nejsou ve vlastnostech zboží žádné známky opotřebení ani toho, že zboží bylo uvedeno do provozu.
 3. Předložit v místě nákupu doklad o převzetí a zaplacení zboží.

Pokud kupující dodržel povinnosti uvedené v bodě a) až c) a vada je

prokázána, potom je povinností prodávajícího:

 • vystavit reklamační protokol, jako doklad pro reklamační řízení
 • vyměnit zboží, nebo
 • pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou částku za zboží.
 1. Kupujícímu je dodáno jiné zboží (s jinou identifikací), než je uvedeno na dokladu o převzetí zboží – záměna zboží nebo jeho množství.

Povinnost kupujícího:

Kupující je povinen při převzetí zboží provést kontrolu zboží co do množství a jeho identity a to s dokladem o převzetí zboží a eventuální vadu ihned oznámit prodávajícímu, viz bod I/4 a I/5.

Povinnost prodávajícího:

Vyměnit zboží bez zbytečného odkladu nebo doplnit jeho množství. Na základě odstoupení od smlouvy kupujícím vrátit zaplacenou částku za zboží.

 1. Vady jakosti zjištěné před montáží

Povinnost kupujícího:

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve a zjištěnou vadu reklamovat na místě nákupu, nejpozději však do ukončení záruční doby – viz bod I/4 a I/5.
 2. Reklamované zboží nesmí být použito, to znamená, že nejsou ve vlastnostech zboží žádné známky opotřebení ani toho, že zboží bylo uvedeno do provozu.
 3. Předložit v místě nákupu doklad o převzetí a zaplacení zboží.

Pokud kupující dodržel povinnosti uvedené v bodech a) až c) a vada zboží je prokázána, potom je povinností prodávajícího:

 • vystavit reklamační protokol
 • o reklamaci rozhodnout ihned
 • vyměnit zboží za bezvadné nebo
 • pokud kupující odstoupil od smlouvy, vrátit mu zaplacenou částku za zboží.
 1. Vady jakosti zjištěné při používání zboží

Povinnosti kupujícího:

 1. kupující je povinen použít zboží k účelu, ke kterému bylo určeno,
 2. montáž zboží musí být provedena na odborném pracovišti za použití speciálního nářadí (pokud to montáž zboží vyžaduje nebo výrobce předepisuje),
 3. skladování zboží musí odpovídat charakteru zboží tak, aby nebyla narušena jeho jakost,
 4. k reklamaci nemůže být přijato zboží:
  1. které bylo v provozu déle než určuje vyhlášená záruční doba
  2. jedná-li se o párové zboží, které nebylo v páru namontováno (tlumiče pérování, brzdové destičky apod.)
 5. jako důkaz výše uvedeného musí kupující předložit doklad o převzetí a zaplacení zboží a současně doklad o montáži zboží na odborném pracovišti. Pokud zboží reklamuje velkoobchodní zákazník, musí tento doklad předložit i kdyby se na něj nevztahoval zákon o ochraně spotřebitele.

Pokud kupující dodržel povinnosti v bodech a) až e), potom je povinnost prodávajícího:

 • vystavit reklamační protokol
 • o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří dnů. Do té doby se nezapočítává přiměřená doba, která je potřebná k odbornému posouzení vady (nejpozději však do 30 dnů)
 • pokud dojde v souvislosti se závadou reklamovaného dílu k následné škodě na vozidle, popřípadě jiném majetku, vyhrazuje si prodávající možnost prodloužení lhůty potřebné k posouzení a to na nezbytně dlouhou dobu, kvůli posouzení reklamace a následného poškození výrobcem dílu. Kupující bude v takovém případě o této skutečnosti písemně vyrozuměn.
 • v případě, že reklamace je uznána, potom:
 • vyměnit zboží nebo
 • pokud kupující odstoupil od smlouvy, vrátit kupujícímu zaplacenou částku za zboží.

III.

ZÁRUČNÍ DOBA

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Po těchto 6 měsících nese důkazní břemeno rozporu s kupní smlouvou kupující. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

 1. Délka záruční doby

Záruka se poskytuje nejméně po dobu stanovenou zákonem a to ode dne prodeje spotřebiteli a vztahuje se na všechny skryté materiálové a výrobní vady výrobků a vady funkčnosti výrobku.

 1. Počátek záruční doby                                                                                                                                                                                                                                                                               a) Nákup zboží dle občanského zákoníku (maloobchod)
   • Záruční doba začíná běžet ode dne uvedení zboží do provozu (montáže),
    pokud kupující objednal uvedení do provozu (montáž) nejpozději do tří týdnů od převzetí zboží (nákupu).

  b) Nákup zboží podle obchodního zákoníku (velkoobchod)

   • Záruční doba začíná běžet ode dne uvedení zboží do provozu s tou podmínkou, že ode dne nákupu zboží od firmy ADR AUTODÍLY s.r.o, do doby uvedení do provozu neuplynula doba delší než tři měsíce.